Konkurransereglement

1: Generell informasjon

1.1 Definisjon av deltakere

Reglementet gjelder for registrerte medlemmer i Studenter på Børs (SPB).

1.2 Forutsetninger

Alle aksjegrupper med norske studenter ved høgskoler og universiteter kan delta så lenge aksjegruppen har minimum tre deltakere, og er åpen for alle studenter ved linjen eller skolen.

1.3 Frist

Alle lag som ønsker å delta, må melde seg på innen påmeldingsfristens utløp. Dette offentliggjøres på nettsiden i forkant av hver runde.

1.4 Klage

Oppstår det uenighet eller konflikt, skal dette avgjøres av de to partene i konflikt («Gentlemens agreement»). Blir ikke partene enige, vil ledelsen i Unge Aksjonærer avgjøre konflikten.

Alle klager som omhandler aksjehandel, må varsles innen 72 timer etter at handelen ble gjennomført. Ved klager ligger bevisbyrden på klageren. Skulle klagen påklages etter at Unge Aksjonærer-ledelsen har tatt en avgjørelse, vil styret behandle saken.

1.5 Premiering

Vinneren vil bli midlertidig eier av en vandrepokal. De beste plasseringene vil bli premiert av foreningens sponsorer.

1.6 Reglementsendringer

Forslag til endringer i reglementet skal sendes inn til arrangøren. Blir forslaget vedtatt, vil endringen i utgangspunktet bli gjeldende fra neste spillerunde.

 

2: Porteføljen

2.1 Valuta

Alle kronebeløp som blir nevnt i reglementet er fiktive og oppgitt i norske kroner (NOK).

2.2 Startkapital

Startkapitalen er på 1.000.000,-.

2.3 Renter på kontanter

Det blir ikke gitt renteinntekter på kontanter som gruppen besitter.

2.4 Diversifiseringskrav

Man kan kun besitte 5 aksjer av gangen. Det er ikke mulig å investere mer enn 30% av totalkapitalen i ett selskap. Posten kan derimot bli større enn 30% ved svingninger i kursene.

2.5 Aksjer som er tilgjengelige for handel

Alle noterte aksjer på Oslo Børs er tilgjengelige for handel, med unntak av noen svært lite likvide selskaper og grunnfondsbevis. Vi anbefaler at gruppen sjekker likviditeten i aksjen før handel vurderes, da vi ikke utfører ikke tvangssalg av lite likvide aksjer. Aksjer som noteres etter at konkurransen har startet blir først lagt til etter at gjeldene runde er avsluttet.

2.6 «Shorting»

Det er mulig til å «shorte» aksjer. Det vil si at man har tro på negativ kursutvikling i aksjen. Handel med dette finansielle instrumentet innebærer salg av aksjer man ikke i utgangspunktet eier, mot at en forplikter seg til å kjøpe disse igjen på et senere tidspunkt, såkalt borrowing and lending. Laget får tilført kapital tilsvarende verdien de har shortet. Disse kontantene kan benyttes til kjøp av aksjer, og fungerer som gearing. Til grunn ligger fortsatt pkt. 2.4; det er ikke mulig å plassere mer enn 30% av forvaltningskapitalen i en notering.

Øvrige short-betingelser:

- Det er kun mulig å shorte selskaper inkludert i OBX

- Får negativt antall i porteføljen

- Du må ha minst 50% av shortet beløp på konto ved salgstidspunktet

- Kurtasje trekkes som vanlig

- Ekstra engangsgebyr på 400,- trekkes per transaksjon

2.7 Utbytte

Eier man en aksje som deler ut utbytte mens gruppen er aksjonær, blir utbyttet overført til kontantbeholdningen. Shorter du en aksje som betaler utbytte, vil laget få tildelt negativt utbytte.

2.8 Endringer i inngangsverdi

Endrer aksjens inngangsverdi seg i perioden gruppen er aksjonær grunnet fusjon, fisjon, split, spleis eller andre endringer i forholdet mellom antall aksjer/andeler og selskapets underliggende verdier, vil gruppens beholdning endres tilsvarende den på Oslo Børs.

 

3: Handel

3.1 Aksjekurs

Alle kjøp og salg baserer seg på kursen som blir oppgitt i handelsapplikasjonen.

3.2 Volum

Volumet som ønskes kjøpt, må være innenfor det volumet som omsettes etter at orderen er lagt inn og innen ordrefristen.

3.3 Kurtasje

For hver handel blir aksjegruppen belastet med 0,05% i kurtasje.

3.4 Ordre

Ordrer blir gjennomført via aksjeklubbens konto via login- siden her.

3.5 Handel

Det er ikke tillatt å gjennomføre flere enn 50 ordre i løpet av en runde, eller på et tidspunkt sitte med aksjer fra flere enn fem selskaper. I tvilstilfeller kan konkurransens ledelse konsulteres. Merk at det grunnet matching mot handelsloggen på Oslo Børs, kan forekomme flere transaksjoner per ordre. Se også 3.5.2.

3.5.1 Splits

Splits kan forekomme ved handel på limit eller ved kjøp/salg av lite likvide papirer. Hvis det forekommer at en ordre blir splittet, skal disse transaksjonene regnes som én.

3.5.2 Avslutning av spillerunden

Det er tillatt å sitte inne med aksjer i det spillerunden avsluttes. Dette vil i så fall ikke påvirke antall handler som er gjennomført frem til det tidspunktet.

 

4: Kommunikasjon

4.1 Registrering

Registrering foregår her. Skulle det oppstå situasjoner hvor det er problematisk å registrere seg på ordinær måte, kan lederen for konkurransen kontaktes.

4.2 Avmelding

Informasjon om avmelding av lag ligger her. Blir et lag avmeldt vil porteføljen bli nullstilt. Blir ønsket om å melde seg av stående, vil den forsvinne fra listen når neste runde av konkurransen starter.

4.3 Informasjonsflyt

Den eneste offisielle informasjonskilden er http://ungeaksjonaerer.no/. Viktig informasjon vil bli sendt ut til alle grupper via de registrerte mailadressene, men gruppene har selv ansvar for å følge med på websiden (se pkt. 4.3.1). I tillegg til websiden er det opprettet en interesseside på Facebook her, samt en forumgruppe på HegnarOnline. Der vil det være mulig å stille spørsmål eller komme med innspill. Henvendelser kan også sendes til leder@ungeaksjonaerer.no. I tilfeller hvor det er behov for kontakt med én enkeltgruppe, vil dette primært skje via mail.

4.3.1 Informasjonsansvar

Det er utelukkende den enkelte gruppes ansvar å til enhver tid holde seg oppdatert. Har ingen av gruppens medlemmer mulighet til det må dette meddeles SPB ved ledelsen snarest, slik at andre kommunikasjonsformer kan utarbeides i gjeldende periode.

Forklaring/utdypning

1) Det åpnes for at forelesere kan ha sine egne aksjegrupper, selv om konkurransen primært er for studenter. Forelesere kan også være medlemmer av studentenes aksjegrupper.

Oppdages det at noen studenter blir urettmessig utestengt fra sin linjes/skoles aksjeklubb, risikerer aksjeklubben å bli diskvalifisert (dette gjelder uansett hvor langt man har kommet i konkurransen!).

Ledelsen i SPB avgjør hva som godkjennes av grupper. En student kan ikke være medlem av to aksjegrupper samtidig.

Det er ikke mulig for lederteamet i SPB å delta i konkurransen så lenge de innehar vervet.

2) Det er ikke meningen eller ønskelig at smågrupper eller enkeltpersoner skal representere linjen eller skolen uten at linjen/skolen er informert.

3) Ledelsen i SPB forbeholder seg retten til å gjøre nødvendige inngrep underveis i spillet, for eksempel ved ekstraordinære hendelser av betydning for prisingen av et selskap. Det kan også forekomme endringer i reglene mens spillet pågår. Nyeste versjon finnes tilgjenglig på nettsidene.