Vedtekter

§ 1 Navn, organisering og formål

Foreningens navn er Unge Aksjonærer, som kan forkortes UA.

UA er en ideell, frittstående og selvstendig interesseforening for unge aksjeinteresserte. Foreningen er partipolitisk uavhengig og ikke religiøst basert.

UA skal generelt fremme unges engasjement rundt aksjemarkedet og spesielt arrangere kunnskapsfremmende aktiviteter som aksje – og analysekonkurransen.

§ 2 Medlemmer

For å bli medlem i UA må man være under 30 år eller være student, elev eller vitenskapelig ansatt ved en utdanningsinstitusjon eller skole. Andre foreninger for unge aksjeinteresserte kan registreres som foreningsmedlemmer. Om ikke annet er avtalt, varer et medlemsskap fra registrering hos foreningen til utmelding eller 31. desember det året man fyller 31 år, og det betales ikke kontingent. Personer som har deltatt i en konkurranserunde regnes som aktive medlemmer og har stemmerett på årsmøtet.

§ 3 Styret

Styret er foreningens høyeste myndighet mellom hvert årsmøte. Styret har det overordnede ansvaret for foreningen og dets virke og skal til enhver tid handle til foreningens beste. Styret skal forholde seg til vedtektene vedtatt av årsmøtet. Styret har ansvar for å organisere og utføre den ordinære driften.

Med mindre annet er avtalt utløper styrevervet etter ett år. Styret skal minst bestå av styreleder, foreningsleder, nestleder og økonomiansvarlig. Disse styrevervene kan ikke kombineres, foruten styreleder og foreningsleder som kan besettes av én person. I tillegg består styret av styremedlemmer med eller uten fastsatte roller etter foreningens behov.

Blant styrets medlemmer skal følgende administrative roller fordeles:

- Aksjekonkurranseansvarlig

- Analysekonkurranseansvarlig

- Webansvarlig

- Juridisk ansvarlig

- Sponsoransvarlig

- Vara(er)

Styrets medlemmer har stemmerett på ordinære styremøter. Varamedlem har stemmerett ved stedfortredelse.

Det er en forutsetning for ethvert styreverv at man påtar seg visse administrative oppgaver.

Foreningsleder har overordnet ansvar for å organisere foreningens drift og skal fremlegge årsmelding under årsmøtet.

Styreleder fungerer som ordstyrer på ordinære styremøter, og har ansvar for innkalling til styremøter og sammenstilling av saksliste. Ved foreningsleders frafall tilfaller denne rollen styreleder.

Nestleder tar over som styreleder dersom styreleder går av utenom faste valg, og ny nestleder velges i styremøte ved vedtak.

Økonomiansvarlig skal fremlegge årsregnskap og forslag til budsjett for kommende år under årsmøtet.

Styremøtene skal protokollføres. Denne oppgaven delegeres til en av de fremmøtte på styremøtet. Et styremøte avholdes ved anmodning fra styreleder eller styremedlemmenes flertall. Det skal avholdes minimum to styremøter i halvåret. Et styremøte er lovlig satt når flertallet av styrets medlemmer er representert, også via fullmakt fra hvert enkelt styremedlem. Vedtak fattes ved alminnelig flertall blant fremmøtte. Ved stemmelikhet har styreleder én ekstra stemme.

Ved avbrudd, bortfall eller mangel på et av de ulike vervene i foreningen kan styret engasjere en ny person. Dette avgjøres i styremøte ved vedtak.

§ 4 Reisegodtgjørelser

For styremedlemmer som har bosted utenfor den byen det avholdes styremøter, refunderes billigste reisekostnader så lenge dette er forsvarlig utfra foreningens økonomi. Styremedlemmet skal fremvise kvittering og refusjon skal fremgå av årsregnskapet. Refusjon behandles som en disponering, § 5.

§ 5 Disponering

Styreleder og foreningsleder, hver for seg, gis signatur til å forplikte foreningen ved avtaleinngåelser. Ingen kan inngå forpliktende forhandlinger med sponsorer eller andre interessenter på vegne av foreningen uten avtale med styreleder eller foreningsleder.

Foreningens midler kan kun anvendes til foreningens formål og medlemmenes interesse og ikke inngå som intern representasjon for styremedlemmer, med unntak av én sosial sammenkomst for styrets medlemmer pr. halvår med en kostnadsramme på kr 300 pr. person dersom det er økonomisk forsvarlig utfra foreningens økonomi.

Disposisjonsrett gis til styreleder, foreningsleder og økonomiansvarlig, hver for seg. Disse kan gi fullmakt til styrets medlemmer. For disponeringer som anses å være av betydelig art bør det fattes vedtak i styremøte.

§ 6 Årsmøte

Årsmøte er UAs øverste myndighet og bør avholdes i juni hvert år. Styret innkaller medlemmene til Årsmøtet med tre ukers varsel og saksliste skal offentliggjøres fra styret senest en uke før årsmøtet. Styreleder og foreningsleder samarbeider om saksliste og innkalling og distribuerer invitasjon til Årsmøtet via e-postliste, som består av foreningens medlemmer samt eksterne kontakter, og nettsiden.

Både tidligere medlemmer, nåværende medlemmer, og samarbeidspartnere, har adgang til Årsmøtet. Fremmøtte medlemmer etter § 2 og sittende styre har stemmerett. Andre tilstedeværende med tilknytning til foreningen kan komme med replikker og saksforslag.

Under Årsmøtet skal det velges møteleder, av og blant de med stemmerett, som ordstyrer. Styreleder åpner Årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt.

Saker som skal behandles på Årsmøtet er følgende:

- Årsmelding for forrige år

- Regnskap for forrige år

- Vedta budsjett for kommende år

- Behandle innkomne forslag

- Velge nytt styre etter § 3

Medlemmer og sittende styremedlemmer kan stille til valg. Det er ønskelig at tidligere styremedlemmer og minst ett medlem er kandidater til vervene, slik at man sikrer at styret har kjennskap til virksomheten. Det kan velges inntil en representant fra samarbeidspartnerne vedkommende vil kun ha observatørstatus, uten stemmerett, men med tale og forslagsrett. Dersom et verv ikke blir besatt under Årsmøtet kan styret velge dette ved vedtak som på et ordinært styremøte.

Saker som ikke er offentliggjort eller innkommet styret senest en uke før Årsmøtet kan heller ikke tas opp til behandling. Unntak gjelder hvis 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede krever dette.

Årsmøtet avholdes med det antall stemmeberettigede fremmøtte, og alle – også styreleder – har én stemme hver. Fullmakt fra stemmeberettigede kan gis til fremmøtte stemmeberettigede. Én person kan ikke holde mer enn fem fullmakter. Beskjed om hvem som holder fullmakter og hvilke medlemmer dette gjelder må være styreleder i hende minst 5 dager før Årsmøtet. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Dette skal opplyses om i innkallingseposten. Blir en stemme ikke brukt eller inneholder mangler anses stemmen som blank. Med unntak av fullmaktene, skal valg av styremedlemmer foregå skriftlig og anonymt. Dersom et valg ender uavgjort gjennomføres det en loddtrekning.

§ 7 Ekstraordinært årsmøte

Beslutning om ekstraordinært årsmøte avgjøres i styret ved simpelt flertall, eller om 2/10 av foreningens medlemmer krever dette. Innkalling, med saksliste, skal sendes senest to uker etter at ekstraordinært årsmøte er besluttet eller krevd, og skal avholdes 3 uker etter at innkalling er sendt. Stemmeavgiving skjer på samme måte som ordinært årsmøte. Saker som skal behandles ekstraordinært er derimot kun de innkomne forslag.

§ 8 Mistillit

Mistillitsforslag mot et styremedlem krever enighet blant minst 30% av styremedlemmene. Styremedlemmet gis mulighet til å forklare og forsvare seg. Mistillit krever minst simpelt flertall for gjennomslag, og vedtaket kan ikke påklages. Blir mistillit vedtatt vil det føre til umiddelbar fratredelse av gjeldene styremedlem uavhengig av verv og hva saken dreier seg om.

§9 Honorar

Styremedlemmer mottar ikke godtgjørelse for vervet. Styret kan i spesielle tilfeller godtgjøre styremedlemmer for utførte arbeidsoppgaver. Slik kompensasjon må vedtas i styremøte og skal redegjøres for som note til regnskapet.

§ 10 Vedtektsendring

Vedtektsendring behandles som en del av sakslisten, i henhold til saksbehandlingsreglene i §6 eller §7, og avgjøres ved 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 11 Oppløsning

Forslag om å oppløse foreningen vedtas i ordinært eller ekstraordinært årsmøte, i henhold til saksbehandlingsreglene i §6 eller §7, og avgjøres ved 9/10 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Ved en eventuell oppløsning skal UAs resterende midler og eiendeler overføres til et offentlig anerkjent veldedig formål.

 

Sist endret: 08.02.2011.