Da er endelig vinneren for Makrokonkurransen Vår 2013 klar! Vinnerne i år ble Morten Fylkesnes som valgte å ta for seg oppgave 2: “Oppgave 2 går ut på å gi en analyse av et sentralt samfunnsøkonomisk forhold. Du skal gi en beskrivelse av utviklingen de siste par årene, hvordan dagens situasjon er og hva du forventer vil skje i tiden fremover. Forhold det kan være naturlig å skrive om, kan være: renteutvikling, arbeidsledighet, oljepris, boligpriser, finanskrisen, statsgjeldkrisen, eurosonen etc.”

Juryens begrunnelse: “Besvarelsen gir en kort historisk beskrivelse av utviklingen i aksjemarkedet med hovedvekt på det amerikanske markedet. Den forklarer kort, men godt særlig viktige trekk i utviklingen på nittitallet og etter tusenårsskiftet. Presentasjonen er god rent teknisk ved at det innledningsvis sies hvilke begrensninger man må gjøre i en så kort besvarelse, hvilke(t) tema som vil bli forklart og hvilke konklusjoner som kan trekkes. Deretter gjør artikkelforfatteren i hovedsak det.

Besvarelsen viser god innsikt i hva som påvirker et aksjemarked og hvilken betydning forklarlig endring i adferd fra store investorgrupper kan få for utviklingen i aksjemarkedet. Grafer og diagrammer som er med i oppgaven er relevante og bidrar til å gjøre konklusjonene troverdige. Det samme er tilfelle med kildehenvisning og henvisning til studier. Henvisninger i seg selv er ikke nok, artikkelforfatteren gir da også en kort beskrivelse av sentrale funn som er relevante for oppgaven. Hvis det skal trekkes frem en svakhet ved oppgaven, vil det være at den gir en variable (demografi) svært stor betydning for fremtidig utvikling i aksjemarkedet. Slik vil det ofte være når man velger å beskrive et enkelt fenomen, men desto viktigere at man erkjenner dette i konklusjonen.”

2. plassen gikk til Petter Kongslie for hans analyse av Oljeprisen.

3. plassen ble delt mellom Tarjei Lodes analyse av Norges økonomiske fremtid og HA-Makro sin anaylse av oljeprisen, forfattere var Sebastian Grindheim og Oscar Maltesen.

Juryens begrunnelse: “En generell kommentar til disse tre oppgavene er at de alle tar med relevante data i beskrivelsen av temaet, men har en tendens til å beskrive mer enn konkludere. Når mange variabler tas med i en beskrivelse av et tema (oljepris / økonomisk utvikling (mer naturlig i det siste)), vil disse ofte trekke noe i forskjellig retning. Oppsummeringer og hvilke konklusjoner som naturlig kan trekkes, blir derfor viktigere. Oppgavene er generelt litt svake nettopp her, i tillegg til at man tar inn i konklusjonene noe som tidligere ikke er nevnt. Men når det er sagt, gir alle besvarelsene inntrykk av solid kunnskap om temaene og en bred forståelse for hvilke faktorer som er relevante for å kunne forklare en utvikling og beskrive en fremtidig utvikling. Oppgaven som er skrevet på engelsk, viser god språklig forståelse og behersker et solid vokabular. Det vipper den opp på 2. plass.”

Styret ønsker å gratulere alle deltakere med en godt gjennomført analyse og takker for innsatsen.

Samtidig ønsker vi enda flere deltakere til vårens analysekonkurranse og håper du vil delta når konkurransen blir offentliggjort våren 2014.

På gjensyn!

Om forfatteren

Morten Korsveien går på siviløkonomlinjen på Norges Handelshøyskole. Ansvarlig for promotering og eksponering av foreningen på høyskolen

Kommenter